Přeskočit na obsah

Nechce vám majitel*ka bytu vrátit kauci?

Co je kauce / jistota

Jedná se o finanční obnos, který sjednává majitel*ka bytu s nájemníkem*icí, a jeho nejvyšší možná výše je trojnásobek měsíčního nájmu. Kauce je formou půjčky, kterou poskytuje nájemník*ice majiteli*ce bytu, a která může sloužit na uhrazení škod v bytě nebo dlužného nájemného.

Vzhledem k tomu, že se jedná o půjčku, náleží nájemníkovi*ici kromě vrácení původní částky také úrok nejméně v zákonné výši (bohužel v současné době není jasně určeno, ke které zákonné výši se toto ustanovení vztahuje, rozmezí je od 0,5 % do cca 9 % ročně, aktuálně se soudy kloní k výpočtu podle průměrné sazby bankovních úvěrů a půjček v době podpisu smlouvy). Ověřte si také, zda není výše tohoto úroku specifikována ve vaší nájemní smlouvě.

Vrácení kauce je splatné k prvnímu dni po ukončení nájmu. Pokud kauce vrácena není, je možné ji vymáhat soudně.

Kauci v žádném případě nelze vnímat jako odměnu majiteli*ce za pronajmutí bytu, majitel*ka si ji nemůže ponechat ani na renovaci bytu vzhledem k běžnému opotřebení.

Škody v bytě a běžné opotřebení

Škody v bytě jsou, pokud nájemník vybavení bytu zničí tak, že musí být nahrazeno či opraveno, danou věc poškodí, rozbije apod.

Běžné opotřebení se projevuje přirozeně na vybavení bytu vzhledem k jeho užívání. Toto opotřebení není škodou, která by opravňovala nevrácení celé částky kauce.

Snížení částky, kterou vám majitel*ka má vrátit, může být jen o hodnotu opravy škod v bytě, popř. dlužné nájemné (v případě, že je škoda vyšší, pak nájemník musí částku doplatit). Není možné, aby si majitel*ka kauci ponechal*a např. za uklizení bytu.

Co dělat, když vám majitel*ka bytu nechce vrátit kauci

Dejte mu*jí vědět, že znáte svá práva a trvejte na jejich dodržení, můžete k tomu použít výše uvedené vysvětlení.

Požadujte přesný soupis toho, za co si majitel*ka kauci chce nechat (například co bylo poškozeno a jaké byly náklady na opravu, zda dlužíte na nájemném…), a buďte přitom připraveni použít jako argumenty výše uvedené informace (a fotodokumentaci stavu bytu na začátku pronájmu, pokud ji máte).

Dejte najevo vůli vymáhat vrácení kauce soudně. Prvním krokem je zaslání předžalobní výzvy, můžete k tomu použít tento vzor. Předžalobní výzvu zašlete majiteli doporučeně nebo do datové schránky, abyste měli důkaz o jejím zaslání.

Obraťte se na Iniciativu nájemníků a nájemnic. Společně promyslíme, co by se dalo podniknout. Můžeme vás doprovodit na jednání s majitelem*kou, a společně vytvořit tlak na spravedlivé jednání.

Další tipy

Hned po tom, co vám na začátku nájmu majitel*ka byt předá, pečlivě nafoťte, popř. natočte na video, jeho stav. Je dobré i nechat si od majitele*ky písemně potvrdit, že dokumentace odpovídá aktuální realitě. Fotodokumentaci pak zazálohujte tak, abyste ji našli i za několik (mnoho) let. Dokumentace pak slouží jako důkazní materiál o míře poškození vybavení bytu během vašeho nájmu.

Pokud máte podezření, že majitel*ka vám nebude chtít kauci vrátit, navrhněte mu předem, že poslední nájem už neuhradíte, a majitel*ka si tuto částku vezme z kauce. Takto však postupujte pouze v případě, že s tím majitel*ka bude souhlasit, aby vám nevznikl dluh za nájemné.