Přeskočit na obsah

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Pokud jste naším podporovatelem a podporovatelkou, odběratelem a odběratelkou novinek nebo návštěvníkem a návštěvnicí našeho webu, svěřujete nám své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízením o ochraně osobních údajů).

1. Základní ustanovení
1.1. V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“): jsem informován/a, že je spolek Iniciativa nájemníků a nájemnic, z. s., IČ 17377200, se sídlem Koněvova 1978/234, Žižkov, 130 00 Praha 3 (dále jen “Správce”) oprávněn zpracovávat mnou uvedené osobní údaje (dále jen „Osobní údaje“) dle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU). 
1.2. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.
1.3. Správce shromažďuje, uchovává a využívá osobní údaje ve smyslu zákona č.110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “nařízení GDPR”). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny.
1.4. Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese www.re-set.cz (dále jen “internetové stránky”).
1.5. Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informování o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem.

2. Zpracovávané údaje
2.1. Správce je oprávněn zpracovávat osobní údaje, které jste mu poskytl/a.
2.2. Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje:
● vaše identifikační a kontaktní údaje: např. jméno, příjmení, adresa;
● elektronické kontaktní údaje: např. telefonní číslo, e-mailová adresa;
● jiné elektronické údaje: IP adresa, cookies;
● další osobní údaje: údaje poskytnuté zákazníkem ve formuláři či v jiných dokumentech a při komunikaci s námi, a to včetně pozdějších aktualizací.
2.3. Zpracováváme údaje, které získáváme automaticky na základě toho, že procházíte naše webové stránky. Typicky jde o:
● cookies;
● údaje o webové stránce, z níž jste na naše webové stránky přišli;
● IP adresa;
● datum přístupu a doba přístupu;
● vyhledávací dotazy;
● kód odpovědi http a https;
● přenášené skupiny dat;
● údaj o prohlížeči a operačním systému počítače.
2.4. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány pro následující účely:
● komunikace, vyřizování podnětů;
● pro naplnění cíle otevřených dopisů, výzev a peticí mohou být Vaše údaje poskytovány třetím osobám podle zákona č. 85/1990 Sb., zákona o právu petičním;
● zasílání obchodních sdělení a dalších marketingových aktivit: tj. zasílání informací a novinek o činnosti organizace, včetně pozvánek na akce a fundraisingové komunikace za účelem získání dárců, a to prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem), textových zpráv nebo telefonního hovoru;
● pro účely dárcovství zpracováváme údaje v rozsahu základních osobních a kontaktních údajů dle příslušné darovací smlouvy, účelem zpracovávání osobních údajů je plnění dle darovací smlouvy, komunikace s dárci o využití jejich darů a činnosti organizace a další rozvoj vztahu s dárcem;
● statické účely: anonymizované zjišťování návštěvnosti internetových stránek, monitoring počtu zhlédnutí stránek, času stráveného na internetových stránkách, typ zařízení, ze kterého přicházíte na internetové stránky. Data sbíráme za účelem zlepšování kvality našich služeb a analýzy návštěvnosti.
2.5. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány na základě následujících právních důvodů:
● plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
● oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zasílání newsletterů);
● souhlas se zasíláním obchodních sdělení.
2.6. Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění našich služeb nebo po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
2.7. Osobní údaje jsou správcem zpracovány manuálně i automatizovaně.
Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně například pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti svých internetových stránek.

3. Práva subjektu údajů
3.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
● právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR;
● právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR;
● právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR;
● právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR;
● právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR
● právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
3.2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

4. Podmínky zabezpečení osobních údajů
4.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
4.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť.
4.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

5. Cookies
5.1. Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě. Bez nich nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost stránek.
5.2. Zpracovávané soubory cookie lze dělit dle platnosti na:
● dočasné, relační cookies (tzv. session cookies), které zůstávají uloženy ve Vašem prohlížeči pouze do doby, než zavřete Váš prohlížeč;
● trvalé cookies (tzv. persistent cookies), které zůstávají dlouhodobě uloženy ve Vašem prohlížeči, dokud neuplyne jejich životnost nebo dokud je manuálně neodstraníte (doba uložení souborů cookie ve Vašem prohlížeči závisí na nastavení samotné cookie a nastavení Vašeho prohlížeče).
5.3. A také na:
● esenciální, které jsou nezbytné pro funkčnost našich webových stránek;
● preferenční, které umožňují, aby si naše webové stránky zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá (např. preferovaný jazyk nebo region, kde se nacházíte), tyto cookies nejsou nezbytně nutná pro fungování našich webových stránek, ale zvyšují funkčnost a praktičnost jejich užívání;
● analytické, které nám pomáhají s analýzou Vašeho zážitku na našich webových stránkách (tzv. user experience = uživatelský zážitek) a díky nimž rozumíme, jak používáte naše webové stránky.
5.4. V souladu s ustanovením paragrafu 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky pro svou činnost využívají a zpracovávají soubory cookies.
5.5. Nepoužíváme cookies třetích stran, na základě nichž probíhá sledování více internetových stránek, abychom Vám mohli poskytovat personalizovaný obsah a reklamu na webových stránkách třetích stran a jiných prodejních kanálech.

6. Předávání do třetích zemí
6.1. Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

7. Závěrečná ustanovení
7.1. Odesláním přihlášky k newsletteru potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
7.2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
7.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
7.4. Další informace o právech a povinnostech při ochraně osobních údajů může subjekt získat prostřednictvím e-mailu na ahoj@iniciativanajemniku.cz